Milieuverklaring Winvision

Winvision heeft en voelt een zorgplicht voor het milieu en streeft ernaar om negatieve milieuaspecten te voorkomen, deze te beheersen en daar waar van toepassing te minimaliseren.


Winvision houdt zich aan de milieuverklaring door:

 • Het beperken van emissie en afvalstoffen;
 • Het verminderen van het energieverbruik;
 • Het continu verbeteren van de mate van beheersing;
 • Het gebruik van milieuvriendelijke producten en materieel;
 • Het beschikbaar hebben van een formele klachtenprocedure.

Daarnaast ziet Winvision het als plicht te voorzien in goede arbeidsomstandigheden voor haar vaste- en tijdelijke werknemers en leveranciers.

Winvision streeft naar:

 • Een zo laag mogelijke CO2 footprint;
 • Een ‘groen’ wagenpark;
 • Gescheiden afvalverwerking;
 • Een zo groot mogelijke veiligheid;
 • Maximale bescherming van de gezondheid;
 • Het bevorderen van welzijn voor de medewerkers en een doelmatig ziekteverzuimbeleid.

Doelstellingen milieuverklaring

Om het milieubeleid van de organisatie te verwezenlijken dienen haalbare- en meetbare doelstellingen te worden geformuleerd. Continue verbetering van de bedrijfsprocessen en beheersing van de milieurisico’s zijn daarbij van groot belang, te denken valt aan:

 • Continuïteit welke wordt gewaarborgd door alert te blijven op veranderingen in de geldende wet- en regelgeving, zodat het milieumanagementsysteem daarop kan worden aangepast;
 • Voor zover mogelijk en relevant, gebruik wordt gemaakt van technologische ontwikkelingen bij de toepassing van methodieken en de inzet van apparatuur en materieel;
 • De realisatieplanning, waarin doelstellingen worden uitgewerkt met een stappenplan zodat duidelijk is wie wat moet doen en in welk tijdsbestek. De voortgang van dit plan wordt proactief bewaakt.

Wilt u meer weten over het milieubeleid van Winvision stuurt u dan een email naar info@winvision.nl o.v.v. kwaliteits- en milieubeleid.

Directie Winvision